0512 37 24 00

Medezeggenschapsraad

Op dit moment hebben de volgende personen zitting in de gezamenlijke MR van beide scholen:

Namens de ouders: Mevr. P. Leistra (voorzitter) , mevr. D. Messink en mevr. E. Jonker

Namens het team: Mevr. G. Douma, mevr. T. Visser en mevr S. Wobma.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze schoolgids