Ondersteuningsstructuur

Ondersteuningsstructuur

Op onze school wordt gewerkt met twee zorgperiodes. Zorgperiode 1 loopt van augustus/september tot februari. Zorgperiode 2 loopt van februari tot juli. De basis van de ondersteuningsstructuur wordt gevormd door de groepskaart en de arrangementenkaart. Op de groepskaart worden de onderwijsbehoeften van de leerlingen en analysedoelen voor de groep of individuele doelen opgenomen. De analysedoelen worden weggezet in de planmatige zorg in de weekplanningen.

Na elk toetsmoment is er een evaluatiemoment voor de analysedoelen een analyse van de afgenomen toets. Dit biedt de mogelijkheid tot het bijstellen van de groepskaart en het overzicht van de planmatige zorg in de weekplanning.

Soms is het nodig hulp van een externe deskundige of instantie in te roepen. Wij kunnen dan een beroep doen op een orthopedagoog van Adenium of een deskundige van het gebiedsteam.

Soms kan het voorkomen dat ouders thuis tegen opvoedkundige problemen met hun kind aanloopt. Deze problemen kunnen van velerlei aard zijn: slecht eten en slapen, onaangepast gedrag, problemen met het vinden van vriendjes of spelen, geen zin in school hebben.

In deze gevallen kunnen ouders, altijd in overleg met de leerkracht en de Intern Begeleider van school, een beroep doen op de deskundigen van het gebiedsteam.

Hoe gaat de school om met meer- en hoogbegaafde leerlingen?
Heeft een leerling een voorsprong met leren? Dan heeft ook deze leerling onze specifieke aandacht en begeleiding nodig.
Wij vinden het erg belangrijk om meer- en hoogbegaafdheid bij kinderen tijdig te herkennen.
Wij zijn in staat om dit te signaleren, een passende begeleiding te geven en leerstof op maat te bieden.

We werken samen in het samenwerkingsverband Passend onderwijs Friesland. Uitgangspunt van dit samenwerkingsverband is dat alle kinderen een zo passend mogelijke plek verdienen in het onderwijs, aansluitend bij mogelijkheden, beperkingen en onderwijsbehoeften. De school heeft zorgplicht voor alle leerlingen die aangemeld zijn op school, d.w.z. dat we verantwoordelijk zijn voor de noodzakelijke ondersteuning van onze leerlingen.

Ondersteuningsplan Trijewiis